آموزش
 
حضور كليه دانشجويان در رزم آزمون الزاميست.سامانه از روز 1401/9/15 براي تمامي دانشجويان قابل مشاهده مي باشد.
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر