آموزش
 
آیین نامه کمیته انضباطی امتحانات
ماده 1:  اگر دانشجویی تقلب کتبی داشته باشد با توجه به نوع تقلب به یکی از موارد زیر محکوم می‏گردد :
1- تذکر کتبی و درج در پرونده دانشجو
2- توبیخ کتبی ودرج در پرونده دانشجو
3-دادن نمره  25/. در امتحان درس تقلب شده
4- محرومیت از تسهیلات رفاهی دانشگاه اعم از وام  و ....
ماده 2:  اگر دانشجویی  تقلب شفاهی داشته باشد با توجه به نو ع تقلب به یکی از موارد زیر محکوم می شود:
1- تذکر کتبی و درج د ر پرونده دانشجو
2- توبیخ کتبی و درج در پرونده دانشجو
3- دادن نمره 25/. در امتحان درس تقلب شده
ماده3: اگر دانشجویی شخص دیگری به جای خود در سر جلسه امتحان فرستاده باشد به یکی از موارد زیر محکوم می‏شود:
1- منع موقت از تحصیل  به مدت یک نیم سال بدون احتساب درسنوات تحصیلی
2- منع موقت از تحصیل به مدت یک نیم سال با احتساب در سنوات تحصیلی
3- منع موقت از تحصیل به مدت دو نیم سال بدون احتساب در سنوات تحصیلی
4- منع موقت از تحصیل به مدت دو نیم سال با احتساب در سنوات تحصیلی
5- دادن نمره 25/. در امتحان درس تقلب شده
ماده4: بر هم زدن نظم جلسه امتحان، اخلال یا ایجاد بی نظمی در برنامه های دانشگاه، عدم رعایت مقررات دانشگاه با توجه به نوع بی نظمی به یکی از موارد زیر محکوم می شود :
1- تذکر کتبی و درج در پرونده دانشجو
2- توبیخ کتبی و درج در پرونده دانشجو
3- دادن نمره 25/. درامتحان درس تقلب شده
4- محرومیت از تسهیلات رفاهی
5- دریافت خسارت از دانشجو
6- منع موقت از تحصیل به مدت یک نیم سال بدون احتساب در سنوات تحصیلی
7- منع موقت از تحصیل به مدت یک نیمسال با احتساب در سنوات تحصیلی
ماده 5:‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ آوردن تلفن همراه حتی خاموش در سر جلسه امتحان به یکی از موارد زیر محکوم می گردد:
1- اخطار کتبی و درج در پرونده دانشجو
2- دادن نمره 25/. در امتحان درس مربوطه
3- منع موقت از تحصیل به مدت یک نیمسال با احتساب در سنوات تحصیلی
ماده 6: عدم رعایت حجاب و پوشش اسلامی و یا مشاهده آرایش به یکی از موارد زیر محکوم می شود:
1- اخطار کتبی و درج در پرونده دانشجو
2- تذکر کتبی و درج در پرونده دانشجو
3- دادن نمره 25/. در امتحان مربوطه
4- منع موقت از تحصیل به مدت یک نیمسال با احتساب در سنوات تحصیل
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر