اخبار برگزیده
 
زمان انتخاب واحد ، تشکیل کلاسها ها و امتحان درترم تابستان1402
زمان انتخاب واحد ، تشکیل کلاسها و امتحان درترم تابستان1402:
1-انتخاب واحد دانشجویان از تاریخ 1402/03/24 لغایت 1402/04/06 از طریق سامانه جامع آموزشی گلستان و مطابق برنامه زمانبندی شده برای دانشجویان دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد انجام میشود.
2-تقاضای مهمان دانشجویان دانشگاه از تاریخ 1402/03/20 تا 1402/03/31 امکانپذیر میباشد.
3-تمام دروس )بجز درس حفظ سی ام قرآن کریم( دارای نمره میان ترم بوده و تاریخ برگزاری کالسها از تاریخ 1402/04/10 لغایت 1402/05/10 خواهد بود. موعد ثبت نمرات میان ترم تا تاریخ 1402/05/12 خواهد بود.
4-امتحانات پایان ترم همه مقاطع تحصیلی به صورت حضوری خواهد بود.
5-کلیه کلاسها در دوره تابستانی به صورت الکترونیکی به شرح ذیل ارائه و برگزار میگردد:

6-مقطع کارشناسی:

1-6 دروس کاملا نظری و دارای منبع درسی نیمسال ٦ و باالتر مقطع کارشناسی پیوسته
تبصره ١: دروس تربیت بدنی، ورزش ١ و تربیت بدنی ویژه و ورزش ویژه برای دانشجویان دارای شرایط خاص مطابق مقررات برای مقطع کارشناسی نیز علاوه بر دروس بند 1-6 به صورت حضوری در مراکز و واحدها قابل ارائه هستند.
تبصره ٢: دروس کارآموزی، کارورزی و پروژه مقطع کارشناسی نیز علاوه بر دروس بند 1-6 قابل ارائه هستند.

2-6 درس حفظ جزء سی ام قرآن کریم مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد به صورت عادی و بدون استاد ارائه می شود.

3-6کلاسهای آموزشی دروس نظری صرفاً به صورت الکترونیکی در سطح استان و در سامانه آموزش الکترونیکی استانی vc.farspnu.ac.ir ارائه میگردد. در ضمن دروس فارسی عمومی، زبان خارجه عمومی و دروس معارفی کلیه دروس عمومی مقطع کارشناسی )صرفا ٣ عنوان درس معارفی مقطع کارشناسی مطابق با ضوابط گروه معارف اسلامی طبق نامه شماره ٨٠١٠/١٠٤/ د مورخ ٢٠/٠٢/١٤٠٢ سرپرست دانشکده الهیات و معارف اسلامی )دروس قابل ارائه معارفی با رعایت کد دروس مربوطه عبارتند از: فرهنگ و تمدن اسالم و ایران با کد علوم انسانی ١٢٢٩١٢٨ و کد پایه ١٢٢٩١٢٧ اندیشه اسلامی٢ با کد علوم انسانی ١٢٣٣٠٣١ و کد پایه ١٢٣٣٠٢٦ دانش خانواده و جمعیت با کد علوم انسانی ١٢٣٣٠٤٣ و کد پایه ١٢٣٣٠٤٤و همچنین دروس اعلام شده پیوست از دفتر برنامه ریزی آموزشی و تحصیالت تکمیلی( به صورت الکترونیکی و از مرکز ۵٣٠٨ به صورت متمرکز و کشوری در سایت edu.pnu.ac.ir ارائه می گردد.
تبصره ١: دروس عمومی معارف اسلامی با رعایت سقف تعداد دانشجوی هر گروه در آیین نامه فعالیتهای علمی و ارائه دروس طبق بخشنامه شماره ١٦٧٠/١/١٤٠٢ مورخ ١٩/٠٢/١٤٠٢ معاونت آموزشی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها در دوره تابستان ٣ عنوان طبق بند 3-6 ارائه میشود و دانشجو نمیتواند بیش از یک عنوان درسی در هر ترم تابستان اخذ نماید، اعم از اینکه در دانشگاه خود یا به عنوان مهمان در / از دانشگاه دیگر باشد.
تبصره ٢: دانشجو در موارد ضروری و استثنایی )نظیر مواردی که دانشجو در نیمسال آخر دوره تحصیلی و در آستانه فارغ التحصیلی است( با پیشنهاد نماینده دانشکده الهیات در استان و تایید معاون آموزشی استان می تواند توسط کاربر ارشد مرکز حداکثر ٢ عنوان درس معارفی انتخاب کند.
تبصره ٣: با توجه به برگزاری طرح حامیم در سال جاری، هر دانشجو در این طرح مجاز به گذراندن ٢ واحد دروس عمومی معارف اسلامی است و در صورت اخذ آن مجاز به انتخاب دروس معارف در ترم تابستان نیست. لازم به ذکر است مجموع واحدهای قابل ثبت )با احتساب دروس معارف و حامیم ( در دوره تابستان حداکثر ٩ واحد است.
4-6 دانشجویانی که واجد شرایط معرفی به استاد میباشند )به استثناء دروس عملی( میتوانند دروس مورد نظر را از طریق پیشخوان سامانه جامع گلستان در کلیه مراکز/ واحدها )در قالب تاریخهای اعلام شده در تقویم آموزشی( درخواست نمایند.

7-مقطع کارشناسی ارشد:
1-7 دروس جبرانی مقطع کارشناسی ارشد صرفاً از سرفصل دروس کاملا نظری و دارای منبع )دروس جبرانی صرفاً شامل دروسی است که در جدول دروس جبرانی در انتهای برنامه ارائه دروس )ترمی( در هر رشته اعلام شده است
2-7 دروس جایگزین پایان نامه، ویژه دانشجویان آموزش محور مقطع کارشناسی ارشد. لازم به ذکر است درس سمینار "تحقیق و تتبع نظری" با توجه به اینکه فاقد تاریخ آزمون می باشد ولی در ترم تابستان قابل ارائه می باشد.
3-7 تمدید پایان نامه )پایان نامه ادامه دار صرفا جهت دفاع(

یادآوری مهم: دروس دانش پذیری در دوره تابستان ارائه نمیشود
 
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر