1391/9/19 یکشنبه


منشور اخلاقي دانشگاه پيام نور سروستان

عهدنامه

در پيشگاه خداوند متعال با خود عهد مي بنديم كه با توكل بر ذات مقدس اش همه روزه در تمامي ساعات با ظاهري اراسته و در محيطي منظم در نهايت نظم و ادب و احترام با برخوردي نيك و پسنديده با ارباب رجوع ، مردم و همكاران تعامل و ارتباط برقرار نموده و در كوتاهترين زمان و فرصت وظايف و امور محوله را در كمال صداقت و رعايت انصاف به انجام رسانيده و در صورت براورده نشدن خواسته ارباب رجوع توضيحات لازم و كافي را براي روشن شدن ذهن آنان ارائه كنيم ،تا بدين طريق اعتماد او را جلب و رضايت و خشنودي اش را بدست اوريم و در اين راستا خود را مقيد به اجراي رسالت ، اصول و منشور زير دانسته و بدان پايبنديم.

منشور اخلاقي

1-      در حفظ نظم محل كار ،اتاق ميز تحرير خود خواهم كوشيد زيرا نظم و انظباط  بيانگر شخصيت هر فرد ، ايمان و اعتقاد وي به اراه خدمت است.

2-       با ظاهري اراسته از مراجعه كنندگان مانند ميهماني گرامي استقبال و پس از انجام كار، با كمال خشرويي او را بدرقه كنيم زيرا مردم ولي نعمت ما هستند.

3-       تعلقات سازماني را در خود مي پرورانيم و احترام مديران و همكاران را حفظ مي كنيم تا با همدلي بتوانيم درجهت كرامت و رضايت ارباب رجوع  و مردم گام برداريم و اين شعار سرلوحه امورمان داشته باشيم:

 

"اول سازمان ،بعد من و همه در خدمت مردم"

 

4-      انجام صحيح و سريع امور محوله را جز وظايف خود دانسته و بدين ترتيب به ارباب رجوع اعلام مي كنيم كه در كوتاهترين زمان خواسته هايشان را براورده خواهيم كرد، زيرا وقت گرانبها تر از طلاست.

5-      از نارضايتي ارباب رجوع در رابطه با برخورد متاثر و با فروتني از او عذر خواهي و از ابراز رضايت ايشان، افتخار و از ابراز رضايت ايشان از  او تشكر كنيم.

6-      از هرگونه بحث و گفتگوي غير حضوري و پافشاري و اصرار غير معمول در رابطه با اثبات نظرات به حق و قانوني با ارباب رجوع خودداري و در صورت قانع نشدن با كمال احترام ايشان را به مقامات بالاتر معرفي خواهيم نمود.

7-      مشتاقانه به نظرات و ديدگاههاي ارباب رجوع گوش فرا داده و از انتقادو پيشنهاد ايشان در رابطه با اصلاح رفتارمان و تغير روش انجام امور استقبال ميكنيم.

دانشگاه پيام نور سروستان

1391/9/19 یکشنبه
بيشتر