1391/9/25 شنبه

جهت دريافت وام دانشجويي با همراه داشتن مدارك زير به سركار خانم غفوري مراجعه نماييد....

مدارك لازم جهت تشكيل پرونده:

1- فرم تكميل شده مشخصات دانشجويان متقاضي وام

2- تصوير صفحه اول شناسنامه متقاضي

3- تصوير كارت ملي متقاضي

4- تصوير كارت دانشجويي متقاضي

5- تصوير حكم كارگزيني ضامن (كه بايد كارمند رسمي يا پيماني دولت باشد )

6- تصوير شناسنامه ضامن

7- تصوير كارت ملي ضامن

8- اصل سند تعهد محضري

جهت دريافت فرم هاي مورد نياز بر روي فرم مورد نظر كليك كنيد:

 
شرايط عمومي و مراحل دريافت وام

 فرم سند تعهد

 فرم مشخصات دانشجو

 فرم درخواست وام شهريه

بيشتر